PRIVACY STATEMENT

De Praktijk Paul Peters is een solo-praktijk waarvan Paul Peters de eigenaar is en Lid van N.I.P./LVVP gevestigd te laren NH en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
De Praktijk hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens.
Dit privacystatement legt uit hoe Paul Peters met informatie omgaat over een geïdentificeerde natuurlijke persoon (cliënt(e) zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevens bescherming.

1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Paul Peters persoonsgegevens verwerkt.

a. potentiële cliënten.
b. bezoekers van de website van Paul Peters
c. alle overige personen, die met Paul Peters contact opnemen of van wie persoonsgegevens worden verwerkt.

2. Verwerking van persoonsgegevens

a. Paul Peters verwerkt persoonsgegevens, die een betrokkene zelf persoonlijk tijdens een consult, telefonisch, schriftelijk, of digitaal heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens.
b. Met toestemming van de betrokkene wordt info opgevraagd bij andere hulpverleners, verwijzers, of andere informatiebronnen. (vrienden, familie)
c. E-health uitwisseling d.w.z. behandeling via internet of in combinatie met gesprekstherapie in vivo

3. Doeleinden verwerking

Paul Peters verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. het uitvoeren van een behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden.
b. het onderhouden van contact; de cliënt(e) kan uit eigen initiatief om bepaalde informatie vragen.

4. Rechtsgrond

Paul Peters verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
b. uitvoering van-of met het oog op-het sluiten van een behandelovereenkomst waaronder ook het declareren aan derden zoals de Zorgverzekeraar e.d;
c. een wettelijke verplichting zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medischdossier bij te houden of o.a. het BSN te registreren.

5. Verwerkers

Paul Peters, kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen, die uitsluitend volgens de instructies van Paul Peters persoonsgegevens verwerken. Paul Peters sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst, die voldoet aan de eisen, die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden

Paul Peters deelt persoonsgegevens met derden als dat in het kader van de behandeling is aangewezen (bijv. overleg huisarts) of het voldoen aan een wettelijke verplichting (terugvorderen rijbewijs) maar niet eerder dan na uitdrukkelijke toestemming van de cliënt(e). Paul Peters deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden noch dat bijeenkomsten met andere Organisaties worden georganiseerd.

7. Doorgiften buiten de EER

Paul Peters geeft geen persoonsgegevens door aan landen binnen of buiten de Economische Ruimte (EER)

8. Bewaren van gegevens

Paul Peters bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. De volgende bewaartermijnen worden gehanteerd.

a. sociaal medische gegevens ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst.
b. (Financieel-) administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens.
c. gegevens van zzp-ers, anders dan (financieel-) administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding resp. na het einde van de overeenkomst van de opdracht.

9. Wijziging privacystatement

Paul Peters kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Paul Peters gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regematig te raadplegen zodat u bekend met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen, en klachten.

U hebt het recht Paul Peters te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken, en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met de Praktijk door een emailbericht te sturen naar email@praktijkpaulpeters.nl (gebruik de button “veilig bericht” op de pagina http://www.praktijkpaulpeters.nl/contact.php)

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop de Praktijk Paul Peters de persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met de Praktijk door een e-mailbericht te sturen naar email@praktijkpaulpeters.nl (gebruik de veilige button op de website).
Een klacht tracht ik naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Privacy statement / AVG